مجله علمی و پژوهشی سرطان پستان


صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: دکتر احمد کاویانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
گستره انتشار: الکترونیکی و چاپ و توزیع در تمام کشورها
زبان: انگلیسی
زمانبندی: فصلنامه از ماه May سال 2014

لینک مستقیم به وب سایت مجله Archives of Breast Cancer