اختتامیه طرح پژ.هشی بررسی آناتومی و پاتولوژی قلب 1373 تهران بیمارستان شریعتی به همراه استاد دکتر بهادری و دکتر نقوی

Closing ceremony of the Heart Anatomy and pathology survey with Professor Bahadori and Dr Naghavi

 

مراسم کنگره سراسری دانشجویان پزشکی 1373 تالار علامه امینی دانشگاه تهران

National medical students congress, Allameh Amini Hall, University of Tehran 1995