خدمات

در کلینیک تخصصی بیماری‌های پستان خدمات زیر به بیماران ارائه می‌شود:

- ثبت الکترونیک اطلاعات در سیستم شبکه کامپیوتری و امکان مشاهده همزمان پرونده بیماران در هنگام معاینه
 

- امکان حفظ و نگهداری مطمئن و طولانی مدت پرونده های پزشکی و سهولت انجام پیگیری بیماران
- اخذ سوابق پزشکی و دارویی بیمار توسط پزشک همکار در فرصت کافی و مناسب
- انجام فعالیت پزشکی برای تشخیص بیماریهای پستان
- انجام معاینات و تدوین طرح جراحی برای جراحی های زیبایی پستان
- انجام نمونه گیری های سوزنی ( با سوزن نازک و Core)
- انجام جراحی های کوچک که قابلیت انجام در شرایط سرپایی و یا بی حسی موضعی را داشته باشند.
- بازسازی های نوک پستان پس از جایگزینی پستان با پروتز یا نسج طبیعی سایر نقاط بدن